می توانید برای پنهان کردن دوربین مداربسته پریز را انتخاب نمایید؛

می توانید برای پنهان کردن دوربین مداربسته پریز را انتخاب نمایید؛